Är ozon farligt?

Det korta svaret på den frågan är Ja. Att andas in gasen ozon finns det en hälsorisk med.

I höga doser under lång tid kan det bland annat ge irritation i halsen och illamående. En luftrenare som alltid är igång och avger Ozon kan vara farligt för människor. 

Finns någon risk att jag andas in ozon om jag använder Ozoneairs produkter?
Nej, följer du de enkla och tydliga instruktionerna som medföljer ozongeneratorn finns det ingen hälsorisk.

En ozongenerator använder du i korta intervaller medan du är utanför utrymmet som behandlas. Till skillnad från en traditionel luftrenare som kan blåsa ut små mängder ozon kontinuerligt. 

Ozon är ett ämne med många fördelar

Fördelarna med ozon kan inte motsägas. Ozon skyddar jorden från den elektromagnetisk strålning från solen. Ämnet används även väldigt brett inom vattenreningindustrin för att rena vatten från bakterier och liknande så att det kan konsumeras av oss människor. Ett annat viktigt användningsområde är att använda ozon till att ta bort rester av bekämpningsmedel från grönsaker och frukt. Man kan säga att ozon har blivit en viktig del av dagens samhälle och då uppkommer den viktiga frågan: Är ozon farligt?

Ett naturligt ämne

Ozon förekommer naturligt i stratosfären lång bort från jordens yta. Elektroniska gnistor som passerar atmosfären och möter syremolekyl bilder ozon. Det är faktiskt det som inträffar varje gång som en blixt slår ner på jorden. Men dessa nivåer är så små att de inte påverkar den mänskliga kroppen. Endast väldigt luktkänsliga människor kan märka av den friska doften av ozon i samband med kraftiga åskväder.

Konstgjort ozon

Om man däremot framställer ozon på konstgjord väg med hjälp av en ozongenerator, kan man komma upp i betydligt högre koncentration än de naturligt förekommande och dessa koncentrationer kan få negativ effekter om människor exponeras för länge. Det är därför viktigt att alltid följa användarråden och instruktionerna för alla typer av ozongeneratorer.

Ozoneairs ozongeneratorer är speciellt utvecklade för att automatiskt anpassa behandlingstiden och effekten till det utrymme som ska behandlas för att undvika skador på hem och interiör. En unik teknik med oscillerande intervaller gör också att vi kan undvika att ozonet reagerar med redan nedbrutna ämnen som är att betrakta som restprodukter från behandlingen. Tekniker som inte har en lösning för det kan resultera i att ämnen som är omöjliga att få bort skapas.  

Generellt kan man säga att låga koncentrationer av ozon inte är farliga för människor. I själva verket används svaga mängder ozon i många luftrenare för att öka effektiviteten.  Högre halter av ozon kan dock orsaka vissa symtom hos människor.

Låga och höga nivåer ozon och dess effekt

Man mäter ozonhalter i ppm (parts per million). De lägsta värden på ozon som överkänsliga personer kan upptäcka med hjälp av lukt är 0,001 ppm. I naturliga miljöer finns det mellan 0,001 och 0,125 ppm. Detta beror dock på lokala atmosfäriska förhållanden och höjden. Skillnader i nivåerna av ozon kan också bero på var någonstans du befinner dig och hur det blåser. Det finns ofta högre halter av ozon på landsbygden än i städerna eftersom kväveoxid från avgaserna bryter ner ozonet.

Ozon är ett långlivat ämne som kan färdas långa sträckor innan det bryts ner. Hur mycket ozon vi har i luften är beroende på om sydliga vindar drar över Sverige eller om luften har stannat över kontinenten blivit mer förorenad. I grund och botten är ozonhalter under 0,04 ppm inte skadliga för människor men däremot är de skadligt mot svampar, virus, bakterier och mögelsporer.

  • 0,001 PPM – Lägsta värde som kan upptäckas av överkänsliga människor. För låg för att mäta exakt med elektronisk utrustning.
  • 0,003 till 0,010 PPM – Gränsen för när en genomsnittlig person kan upptäcka ozon i ren luft. Dessa koncentrationer kan mätas med god noggrannhet.
  • 0,001 till 0,125 PPM – Typiska ozonhalter som finns naturligt i atmosfären. Dessa nivåer varierar med höjd och atmosfäriska förhållanden.
  • 0,200 PPM – Långvarig exponering hos människor leder inte till till några symptom eller skador.
  • 0,300 PPM – Vid denna koncentration uppkommer de första symtomen hos människor. illamående och irriterad hals är det vanligaste
  • 25,000 PPM – Ozonhalter som är omedelbart farliga för människor är okända men baserat på djurförsök kan halter av 25,00 ppm vara dödligt vid 60 minuters exponering.

Gränsvärden och regler

Det finns gränsvärden som är utfärdade av CNS (Canadian Standards Association) som gäller användning av apparater som producerar ozon. Dessa gränsvärden ligger på 0,040 ppm medan gränsvärdena för ventilation och luftkonditionerade utrymmen, är 0,05 ppm det vill säga något högre. De rekommenderade gränsvärdena i Sverige som finns samlade i luftkvalitetsförordningen (2010:477) är något högre. Den rekommenderade nivågränsen i Sverige är 0,1 ppm och takgränsen 0,3 ppm. Nivågränserna gäller för exponering under en hel arbetsdag och takgränsen för exponering under 15 minuter.

Vad arbetsmiljöverket säger om Ozon

“Arbetsmiljöverket har inget att invända mot att ozon används under förutsättning att en ozonanläggning är utformad på ett sätt så att exponeringen blir så låg som möjligt i förhållande till gränsvärdena och att det finns tillfredsställande rutiner och instruktioner för dess användning”

“Ozon är en gas som vid akut exponering kan ge skador på hud, ögon och lungor. Enligt våra regler om kemiska arbetsmiljörisker är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning för att identifiera de risker som finns. Det ska finnas hanterings- och skyddsinstruktioner vid arbete med ozon. Lämplig skyddsutrustning ska också finnas tillgänglig”.

Läs också: Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden (extern länk)

Hur farligt är ozon för växter?

Som nämnts tidigare har låga nivåer av ozon inte några allvarliga hos människor. Däremot kan ekosystem och växtlighet ta skada om de exponeras av relativt låga koncentrationer av ozon. De känsligaste växterna som bönor, spenat och kan ta skada vid ozonkoncentrationer som endast är något högre än de naturliga. Enligt vissa forskare kan även den nuvarande genomsnittliga ozonkoncentrationen vara full tillräcklig för att ha en hämmande tillväxt hos vissa viktiga jordbruksgrödor som vete och potatis.

Ozonskador växter

Skadorna som uppkommer hos växter i samband med exponering av ozon uppkommer då gasen passerar genom bladens klyvöppningar och tränger in i cellerna där de bland annat reagerar med och förstör enzymer. Följden kan bli att celler dör och detta visar i form av prickar eller fläckar som breder ut sig på bladen. I Sverige beräknar man att förhöjda halter av marknära ozon orsakar skador för mer än en halv miljard kronor varje år. Dessa kostnader uppkommer i huvudsak från skador på jordbruksgrödor och skog.

Läs också: Så går en ozonbehandling till

Vanliga frågor om ozon

Vad är ozon?
Ozon är en molekyl som ett naturligt ämne bestående av tre syreatomer.

Hur farligt är ozon?
Ozon kan ge irritation i halsen om du utsätts för gasen under lång tid. En ozonbehandling som utförs med Ozoneairs produkter är ofarlig om man följer de enkla instruktioner som finns. Man ska inte vara i utrymmet som behandlas och låta maskinen verka ut ordentligt. Vissa växter kan bli fläckiga när ozon tränger in i deras celler och de ska därför tas bort från utrymmen som ska behandlas med ozon. 

Vad är ozonbehandlingar bra för?
Ozonbehandlingar tar bort dålig lukt, allergener och mögel på ett naturligt och miljövänligt sätt. Resultatet är permanent. 

Vad är en ozongenerator?
En ozongenerator är en maskin som genom elektriska urladdningar skapar ozon av syret i luften. Behandlingar med en ozongenerator används för att få bort dålig lukt, allergener och mögelsporer.